Garantivilkår

1. Produktet skal være købt hos en forhandler i EØS eller Schweiz og være godkendt til brug i Europa.

2. Defekter afhjælpes enten gennem reparation eller udskiftning efter Yamahas skøn. Yamaha dækker omkostninger til arbejdskraft og materialer for enten reparation eller udskiftning. Udskiftning eller reparation resulterer ikke i en forlængelse af garantiperioden. Det resulterer heller ikke i en tilbagebetaling eller nedsættelse af den oprindelige købspris. Yamaha kan kun drages til ansvar for tab eller skader i forbindelse med reparation eller udskiftning af et produkt. Erstatning for andre skader er ikke dækket.

3. Såfremt Yamaha vælger at erstatte produktet, skal erstatningsproduktet være identisk og af lignende art og/eller værdi.

4. Enhver transport af produktet i forbindelse med garantiprocessen sker for afsenderens ansvar.

5. Denne garanti påvirker hverken de juridiske forbrugerrettigheder og de effektive og gældende love i de enkelte lande eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren i henhold til købsaftalen.

Følgende er ikke dækket af garantien:

a) Regelmæssig produktvedligeholdelse af produkter såsom tuning af instrumenter og intonation.

b) Reparationer forårsaget af normal slitage på dele.

c) Udskiftning af slidte dele, der skal foretages regelmæssigt som følge af normal brug af produktet eller i løbet af produktets levetid, eller som skal foretages regelmæssigt for at sikre korrekt funktion, herunder, men ikke begrænset til: strenge, filt, gummikontakter, afbrydere, potentiometre, fadere, bolde eller andre lejer, ophæng, batterier, lamper, smøremidler mv.

d) Skader eller fejl forårsaget af forkert brug af produktet, herunder brug af produktet til andre formål end de tilsigtede formål, eller håndtering som ikke er i overensstemmelse med Yamahas instruktioner om korrekt håndtering, vedligeholdelse, pleje, eller opbevaring.

e) Skader eller defekter som skyldes forkert installation eller håndtering af produktet, der på enhver måde er i strid med de tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder i det land, hvor produktet anvendes.

f) Skader eller defekter opstået under vedligeholdelse og pleje, som skyldes manglende overholdelse af anvisningerne for vedligeholdelse og pleje.

g) Skader forårsaget af ulykker, stød, lynnedslag, væsker, brand, uegnet ventilation, aflejring af fremmedlegemer (f.eks. nikotin) eller batterilækage eller nogen anden ubestemmelighed risiko, som Yamaha hverken kan forudsige eller har indflydelse på.

h) Reparationer, tekniske ændringer eller vedligeholdelse udført af kunden selv eller ikke-autoriserede tredjeparter.

i) Forkert emballage og håndtering under transport fra kunden. (Bemærk, at det er kundens ansvar at sørge for korrekt emballage til produkter, der indsendes til reparation.)

j) Fejl i systemerne som Yamaha-produktet er tilsluttet og/eller enhver uforenelighed med produkter fra andre producenter.

Sådan bruges garantien

1. Som bevis for købet skal der vedlægges en kopi af den originale faktura eller kvittering sammen med det defekte produkt (købsbeviset skal indeholde købsdato, produktkode og navnet på forhandleren). Yamaha forbeholder sig retten til at nægte gratis garantiservice og til at sende produktet tilbage for kundens regning, såfremt et sådant definitivt købsbevis mangler.

2. En præcis beskrivelse af fejlen skal vedlægges produktet.

3. Der kan ikke stilles garantikrav, hvis serienummeret på produktet er ændret, fjernet eller gjort ulæseligt.

4. Kunden kan enten kontakte en Yamaha-forhandler, der er autoriseret til at distribuere den pågældende produkttype, eller en autoriseret Yamaha-servicepartner direkte. Relevante adresser kan findes på Yamahas website: www.yamaha.com/countries/#Europe

5. Denne garanti dækker ikke transportomkostninger eller transportrisici ved indsendelse af produktet til en Yamahaservicepartner.

6. Kunden er ansvarlig for at gemme alle personlige indstillinger og data, før produktet indsendes. Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for ændringer eller tab af sådanne data.

Garantibegrænsninger og –udelukkelser

Yamaha er ikke ansvarlig for tab eller skader, f.eks. tabt fortjeneste eller indtjening og datatab som følge af produktfejl, uanset om disse er materielle eller immaterielle. Yamaha er desuden ikke ansvarlig for skader, der forekommer under transport mellem forhandler og kunde. Yamaha giver ikke garanti på produkter, der ikke er vedligeholdt korrekt, eller hvor vedligeholdelse ikke er udført af kvalificeret teknisk personale. Yamaha er ikke ansvarlig for følgeskader, som opstår på grund af forkert vedligeholdelse af produkter.

Garantiudsteder

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen Tyskland